26  مارس 2005 (ششم فروردین 1384)

تاریخ :

رفراندم ملی آشوری

موضوع:

 

Assyrian National Referendum

P.O.BOX 3539
Modesto, CA 95352, USA

آدرس:

 

(209) 538-4130
(209) 537-0933

تلفن:

 

(209) 538-2795

نمابر/فکس:

 

Assyrianreferendum@yahoo.com

پست الکترونیکی:


خواهران و برادران ارجمند آشوری،

 

بدینوسیله از شما دعوت می شود تا در  اولین رفراندم  تاریخی ملی آشوری شرکت نمائید و متحدانه خواسته های ملت آشوری را  که در رابطه با حقوق ما در سرزمین نیائی مان عراق می باشد در سطحی جهانی ارائه دهید.  رفراندم ملی آشوری به تنظیم و مطابق با قوانین اجرائی سازمان ملل در ارتباط با حقوق فرزندان راستین کشورها و اقلیت های جهان است.

 

اهداف این رفراندم به قرار زیر می باشد:

1-     عراقی متحد، دمکراتیک، ائتلافی، و پارلمانی

2-     به رسمیت شناختن نام تاریخی و ملی آشوریها در قانون اساسی جدید عراق

3-     به رسمیت شناختن حقوق قومی آشوریها (کلدانیها، آسوریها، سریانی ها) در قانون اساسی جدید عراق
 

رفراندم ملی آشوری عهده داری مستقل و پشتیبانی شده با ماهواره آشور است. افراد آشوری،  بالای 18 سال شدیدا" تشویق می شنود تا  صرفنظر از کشور محل تولد، کشور محل اقامت، فرقه کلیسائی، رجحان سیاسی، و عضویت در هر سازمانی، در این عمل بشردوستانه شرکت نمایند.

 

بمنظور رعایت موارد امنیتی، اسامی شرکت کنندگان بر روی هیچ رسانه ای منتشر نخواهد شد و به چاپ هیچگونه ناشری نخواهد رسید. پر کردن یک فرم جداگانه بر هر شخص بالغی بایسته است. فرمهای رفراندم به تمامی زبانهای شناخته شده جهان آشوری در دسترس می باشد.

 

تاریخ اتمام این پروژه باید مصادف باشد با تاریخ  نوشته شدن قانون اساسی جدید عراق، 15 اوت 2005 (24 مرداد 1384). از اینرو، ما شدیدا" از هر شرکت کننده درخواست پیوستن و یاری در جهت جمع آوری اسامی دوستان و افراد خانواده (با رضایت شخص) را داریم. شرکت کنندگان هر چه بیشتر ، بانگمان رساتر شنیده خواهد شد.

 ارادتمند شما،

شمیرام دانیالی
مدیر کمیسیون برگزاری رفراندم ملی آشوری